Monday, July 6, 2015

6. நீ இன்று எங்கு என்னம்மா(கோவிந்த க்ருஷ்ண விட்டலே-சாய் பஜன்)

(கோவிந்த க்ருஷ்ண விட்டலே-சாய் பஜன்)

நீ-இன்று எங்கு-என்னம்மா இங்கு நில்லாமல் சென்ற..தென்னம்மா

எங்கு எங்கு என்னம்மா நீ சென்றது-எங்கு செல்லம்மா

அம்மா அம்மா சொல்லம்மா நீ எங்கு-எங்கு சொல்லம்மாNo comments:

Post a Comment